Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Utredning-axeln ur led

Hur går axeln ur led?

När det känns som om axeln går ur led (luxerar) eller nästan går ur led har man har en instabil axelled. Det är sällan nödvändigt med några speciella undersökningar för att ställa rätt diagnos. Patienten har nästan alltid rätt. Upplever man att axelleden går ur led så går den ur led.
Det är viktigt att man i detalj försöker komma ihåg hur det gick till första gången man upplevde att axeln gick ur led (luxation) eller var nästan ur led (subluxation). Det är också viktigt att komma ihåg om du tycker att ledkulan åker framåt eller bakåt när den åker ur led. Händelserna kring din första luxation är starkt relaterade till hur omfattande skada du fått i axelleden.
Om du råkar ut för en olycka och utan svårigheter själv drar axelleden till rätta har du sannolikt betydligt mindre skador i axelleden än om du inte får den på plats själv utan åker in till akuten och den dras till rätta några timmar senare efter sövning (narkos) . Generellt kan man säga att ju mer dramatik och smärta – desto större skada .
En luxation efter en motorcykelolycka ger betydligt större skador än om axeln går ur led på gymmet. De flesta patienter som råkar ut för att axeln går ur led åker inte in till en akutmottagning. Sannolikt är det så att de patienter som åker in till en akutmottagning har mer omfattande skador i leden än de som inte behöver åka in.

Magnetkamera undersökning

Hos patienter yngre än 50 är är det sällan nödvändigt att utreda en axelluxation med något annat än med en vanlig röntgen undersökning.
Magnetkameraundersökning efter en axelledsluxation är endast nödvändigt om man misstänker avslitna senor i axelleden. Avslitna senor (rotatorcuffruptur) är vanliga hos patienter över 50 år som drabbats av att axeln gått ur led. Dessa skador bör opereras akut. Är axelleden uppenbart försvagad efter det att den gått ur led är det viktigt att snarast möjligt utesluta omfattande senskador i axelleden.

Kliniska tester

Det finns ett antal olika test som används för att undersöka vilken typ av instabilitet som du drabbats av.

Får du en obehagskänsla när du lyfter armen rätt ut från sidan och samtidigt vrider handen uppåt talar det för att du har ett problem med en främre instabilitet. Uppkommer obehaget och en knäppande känsla när du lyfter armen rakt fram och vrider ner tummen talar det mer för en bakre instabilitet.

Dessutom kan man dra och pressa ledkulan med handen i olika riktningar för att se hur lös ledkapseln är.

Hos patienter äldre än 50 år är det mycket viktig att testa styrkan i inåt och utåtvridning i axelleden. Detta för att i ett tidigt skede utesluta att du inte drabbats av en omfattande senskada i axelleden.
Videon ovan visar en patient med problem med bakre urled vridningar. Patienterna vet alltid själva när axeln glider ur led. Att "prata med patienten" är ett test som överträffar alla andra kända undersökningstekniker inklusive magnetkameraundersökning.

Diagnostisk artroskopi

Främre instabilitet; Vid de allra flesta typer av främre instabiliteter i axelleden är det inte nödvändigt med en diagnostisk artroskopi för att kunna planera en senare operation.

Bakre instabilitet; En artroskopisk operation av en bakre instabilitet kan vara tämligen tekniskt krävande.
Det kan då vara en fördel att i förväg stabilitetstesta axeln under narkos genom en artroskopi inspektera ledbandsapparaten. Man kan då i detalj kartlägga de skador och problem som behöver hanteras samt definiera lämpliga ingångar för instrumenten. En operation av en bakre instabilitet blir sällan speciellt svår bara man har en bra plan, i förväg vet exakt hur man skall placera ingångarna och i förväg exakt vet vilka typer av instabiliteter som skall hanteras.


Röntgen

Röntgenbilderna viser hur axelleden ser ut normalt (vänster bild) och hur den ser ut när den vridits ur led (höger bild).
Röntgen; Med en vanlig röntgenundersökning kan man snabbt och enkelt bilda sig en bra uppfattning om hurvida sjukdomen har lett till problematiska skador på ledhuvudet eller ledskålen.

Upprepade axelluxationer innebär att leden successivt får allt mer skador på ben och brosk. Är röntgen normal så är det ett gott tecken. Men ser man tydliga benskador efter det att axeln gått ur led så är det ett tecken på att skadan är lite mer problematisk.

Olika typer av skador på axelledens ben.
  • Hill Sachs skada; liten intryckning av benet på ledhuvudets baksida.
  • Fraktur av glenoidens kant; Ledbandsfästet i ledskålens kant har dragit med sig en bit av ledskålen (glenoiden)
  • Tuberculum majus fraktur; Ibland lossnar benbitar vid rotatorcuffens infästning.
Videon ovan visar "sulcus sign". En undersökning där man drar ledkulan nedåt så den börjar glida ur ledskålen. Vid medfödd instabilitet brukar detta tecken synas tydligt.